FISCAL

 • Assessorament fiscal recurrent a persones físiques i jurídiques en matèria d'imposició directe i indirecta
 • Planificació del tancament comptable i fiscal de l'exercici
 • Tributació dels grups de societats i consolidació fiscal
 • Planificació fiscal patrimonial i sucessòria de l'empresa familiar
 • Assessorament fiscal en operacions de transmissió, adquisició, aportació, fusió, escissió i reorganització d'actius, negocis i societats
 • Auditoria fiscal (due diligence)
 • Planificació tributària d'operacions de finançament
 • Inversions estrangeres a Espanya i internacionalització de l'empresa espanyola
 • Preus de transferència
 • Entitats sense afany de lucre
 • Procediments i inspeccions tributàries
 • Recursos i reclamacions en via econòmica-administrativa i contenciosa-administrativa
 • Fiscalitat del sector de l'oci i el turisme
 • Fiscalitat immobiliària i de la construcció
 • Fiscalitat del comerç internacional
 • Fiscalitat dels expatriats