PROCESSAL

  • Procediments judicials civils de qualsevol tipus i davant qualsevol instància
  • Procediments davant els Tribunals Mercantils
  • Procediments davant la jurisdicció laboral
  • Procediments contenciosos-administratius
  • Procediments penals
  • Negociació i signatura d'acords transaccionals
  • Arbitratges nacionals i internacionals
  • Arbitratges de consum
  • Procediments especials de resolució de conflictes
  • Mediació