PÚBLIC

  • Dret Administratiu
  • Relacions amb l'administració pública local, autonòmica, estatal i europea
  • Sectors regulats: Telecomunicacions, Serveis financers, sector energètic, etc.
  • Contractació pública
  • Urbanisme
  • Propietats especials: carreteres, mines, aigua i costes
  • Procediments administratius i contenciosos-administratius
  • Reclamacions de responsabilitat a l'administració
  • Delictes comesos per funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec