Garanties contractuals

Des de que la conjuntura econòmica ha canviat, cheap junt amb ella també ha canviat la forma de fer negocis i d’assegurar el cobrament i compliment de les obligacions.

Així com en època de bonança econòmica la forma habitual i més estesa d’assegurar el cobrament era mitjançant assegurances de crèdit, normalment amb Crédito y Caución y CESCE –tot i que hi ha altres companyies asseguradores que també ofereixen aquest producte-, en època de crisi el sistema ha canviat radicalment.

Acords de confidencialitat

Els Acords de Confidencialitat que es signen són un bon indicador de l’estat de la recerca i la innovació en un territori. Si més no, cure així ho entenc jo.

El fet que m’ha portat a escriure aquest article és que en el darrer mes sis clients m’han demanat que els redacti un acord de confidencialitat i potser en tot l’any 2012 en vaig fer set de contractes d’aquest tipus. A més, tinc la intuïció de que en el 2013 me’n demanaran molts més.