Bellvehí Innovació 

Bellvehí Innovació és un servei professional multidisciplinari, adreçat a la innovació, la recerca i el desenvolupament, així com a les noves tecnologies i la societat de la informació.

bellvehi pictos 02-03Bellvehí Advocats està molt enfocat a la innovació i la tecnologia i per això els seus professionals estan especialitzats en la normativa (legal i fiscal) relacionada amb el Dret de la Propietat Intel·lectual (Drets d'autor) i Industrial (patents i marques), així com amb la legislació sobre els Serveis de la Societat de la Informació, Dret de Internet i de les Telecomunicacions i normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Bellvehí Advocats compta amb especialistes en totes les branques que interessen o estan relacionades amb el món de la innovació i la tecnologia com és el Dret Mercantil, Civil, Administratiu i Fiscal.

Al ser Bellvehí Advocats també especialista en determinades àrees i sectors, com pot ser el turisme i el comerç internacional, la barreja d'aquestes especialitats amb l'especialitat sobre innovació i tecnologia, dóna una experiència sobre projectes moderns i de valor afegit, que és òptim pels nostres clients. 

Sectors com la biotecnologia, la fotònica, la nanotecnologia, tot el relacionat amb materials avançats i molts d'altres, són el present i futur de l'economia del país i intentem estar molt pendents de totes les necessitats d'assessorament que requereixen per poder donar el millor servei.

Bellvehí Innovació no ofereix només un servei legal, sinó també un servei més de consultoria a la Innovació, amb serveis integrals, com poden ser serveis de registre de marques i patents, de consultoria econòmica, estratègica i financera, serveis de recerca de finançament per projectes o de socis estratègics o inversors, etc. Aquest abast que supera el pròpiament legal, Bellvehí Advocats l'aconsegueix mitjançant una xarxa completa d'empreses col·laboradores que permet establir equips integrals adaptats a cada necessitat.

Els serveis que es poden trobar dins Bellvehí Innovació són: 

-   Tots els serveis inclosos a les Àrees Generals del Despatx.

-   Innovació i Tecnologia

- Propietat industrial i intel·lectual

A Bellvehí Advocats considerem que les empreses que innovin i inventin o aconsegueixin resultats fruit de la recerca, són aquelles que tenen futur, a més de que és important que també exportin.

No obstant, aquesta innovació, invenció o resultat, han de ser degudament protegits, perquè sinó tot l'esforç realitzat es perd o dilueix i se n'aprofiten altres. Per això és tan important assessorar-se bé sobre propietat industrial i intel·lectual. Convé saber si una obra és protegible com a dret d'autor o si un invent és patentable i quin és la millor estratègia a seguir. A més, aquest és un dels principals actius de l'empresa innovadora i convé fer-ho amb assessors de confiança, que et puguin donar un servei integral. 

Bellvehí Advocats col·labora estretament amb agents de patents i marques i segueix les estratègies i processos en interès del client.

Bellvehí Advocats compta, a més, amb una dilatada experiència sobre la persecució judicial de les infraccions a la propietat intel·lectual o industrial, tan a nivell nacional com internacional. 

- Protecció de les idees, la tecnologia i el know how (confidencialitat)

Una idea, una determinada tecnologia o un saber fer o know how, poden ser els principals actius d'un negoci i pot ser molt estratègic i transcendent que romanguin en secret i total confidencialitat. 

Els acords de confidencialitat han d'estar ben fets i convé que estiguin assessorats i redactats per professionals amb coneixement i experiència idonis. El mateix passa amb els acords de col·laboració amb proveïdors o amb socis estratègics, on hi ha transferència de informació confidencial i de tecnologia o know how i on és molt important conèixer l'entrellat d'aquest tipus de relacions.

Bellvehí Advocats té dilatada experiència en la defensa i protecció judicial de les idees, la tecnologia i el know how, tant a nivell nacional com internacional.
 

- Explotació empresarial de la innovació

De vegades, el més senzill és tenir una bona idea, però després és molt important saber com explotar-la correctament. 

Bellvehí Advocats, al tenir gran experiència en el Dret Mercantil, tan nacional com internacional, pot assessorar sobre la millor estratègia jurídica per tal d'explotar correctament la innovació.

De vegades la millor forma d'explotar una idea o un invent o el resultat de la recerca, és mitjançant una societat mercantil, però altres és a través d'un contracte de joint-venture o altres a través d'un contracte de compravenda, o de concessió mercantil, o de distribució o d'agència etc i no és gens senzill encertar a l'hora de triar la millor estratègia d'explotació.

Bellvehí Advocats al tenir departament de Dret Fiscali Tributari i també de Laboral, ssessora sobre les qüestions fiscals i laborals relacionades amb l'explotació de la innovació. Per posar un exemple, Bellvehí Advocats assessora íntegrament sobre stock options o altres sistemes retributius o incentivadors per socis o treballadors.
 

- Finançament de la innovació i la seva explotació

Tirar endavant un projecte empresarial requereix finançament i normalment no n'hi ha prou amb el finançament propi. 

Bellvehí Advocats assessora i coneix bé els diferents sistemes de finançament possibles, així com el capital risc, els inversors privats, els crèdits o préstecs, les subvencions etc

Les operacions de finançament requereixen experiència i especialització i és un valor afegit pel client que tingui uns assessors integrals que, a més d'assessorar puguin redactar tots els contractes necessaris, estudiar la millor fiscalitat i negociar amb tercers en interès del client. 

- Comercialització i internacionalització de la innovació

No n'hi ha prou en ser creatiu, innovador, inventor o investigador, sinó que s'ha de saber vendre aquest actiu. Bellvehí Innovació ajuda a fixar la millor estratègia de comercialització (venda, llicència, agència, distribució, franquícia, joint-venture, fusió, etc). 

Actualment és molt important la internacionalització dels projectes i les empreses. Bellvehí Advocats compta amb la consultoria Bellvehí Internacional (posar logo), que ajuda a la internacionalització donant un servei integral. 

- Fiscalitat de la innovació

Són moltes les empreses que innoven, inventen o investiguen i que podrien aprofitar-se d'aquesta activitat per gaudir d'avantatges fiscals i no ho estan fent. En aquest camp, un bon assessorament pot fer guanyar molts diners. 

Bellvehí Advocats compta amb un Departament de Dret Fiscal i Tributari (link a l'àrea) que té experiència i especialització en la fiscalitat de la innovació i aporta una gran valor afegit als nostres clients. 

- Consultoria econòmica, estratègica i financera

Bellvehí Innovació no és només un servei legal, sinó que es tracta d'una consultoria integral a la innovació i ofereix als seus clients també serveis de consultoria econòmica, estratègica i financera. 

Bellvehí Advocats compta amb una xarxa d'empreses col·laboradores amb les que compta en funció de les necessitats dels clients, el que permet muntar equips multidisciplinars a mida de les necessitats del client, aportant un gran valor afegit. 

- Comerç electrònic

El comerç electrònic s'ha estès de forma exponencial i global a tot el món. Bellvehí Innovació té una gran especialització i experiència en tota la normativa nacional, europea i internacional sobre comerç electrònic, el que dóna seguretat jurídica i tranquil·litats als seus clients. 

Bellvehí Advocats assessora tant en la vessant pròpia dels requeriments legals pel compliment normatiu del lloc web o la plataforma electrònica, fins als propis del comerç per internet, fins a les qüestions més tradicionals com el transport, la distribució, la normativa sobre consumidors i usuaris, etc. A més, Bellvehí Advocats té un Departament de Dret Fiscal i Tributari especialitzat en tot el que representa la fiscalitat de la venda per internet. 

- Jocs i apostes per internet

Bellvehí Innovació assessora sobre tot el relacionat amb els jocs i apostes a través de internet, essent aquesta una activitat en creixement i en la que es mouen molts interessos i diners i en la que cal comptar amb especialistes amb experiència. 

- Dret informàtic (La protecció del software)

El programari o software és una obra protegible segons la Llei de Propietat Intel·lectual, el que fa que la seva protecció, així com la seva explotació, requereixi d'assessors especialitzats en la propietat intel·lectual i en el Dret informàtic. 

Bellvehí Advocats té una llarga tradició en l'estudi i difusió del dret informàtic i experiència adquirida amb molts clients desenvolupadors de software i també amb clients que han contractat a desenvolupadors de software.

Bellvehí Advocats també protegeix i defensa els drets sobre el software per via judicial, tant nacional com internacional i també a través d'arbitratges. 

- Protecció de dades de caràcter personal

A Bellvehí Advocats donem servei integral sobre tota la matèria relacionada amb la Protecció de Dades de Caràcter Personal.