Bellvehí Compliance

Bellvehí Compliance és un servei destinat a aquelles empreses interessades en el compliment normatiu i en la prevenció de riscos de tot tipus mitjançant el coneixement de les obligacions i deures i la implementació i execució de procediments i protocols que permetin una millor gestió, el compliment de tota la normativa vigent i aplicable i la reducció dels riscos al mínim. Les empreses que busquen l'excel·lència en la seva gestió, tenen molt present la necessitat del compliment normatiu.

Bellvehí Advocats, com a Despatx eminentment mercantilista, enfocat a les empreses, però al mateix temps multidisciplinar, fa temps que treballa en la línia moderna de la prevenció i no només de la curació. L'assessorament jurídic modern passa per intentar evitar que s'arribin a produir situacions que puguin comportar una irregularitat, infracció o negligència i que puguin derivar en una sanció, una obligació de compensar o indemnitzar, un procediment administratiu o judicial en contra, etc. La professió tradicional de l'advocat que defensa als seus clients en judici, ha de ser una "ultima ratio", quan no hi ha més remei i quan no s'ha pogut evitar de cap manera; però l'objectiu de Bellvehí Advocats és intentar no només que els seus clients no hagin d'anar a judici, sinó que ni tan sols es produeixi el fet o sinistre causant d'un procediment administratiu o judicial futur.

En un entorn cada vegada més regulat, especialitzat i tècnic, els empresaris necessiten un assessorament especialitzat en compliment normatiu, en totes les matèries i actuacions de la seva activitat i del seu dia a dia; altrament , el risc de cometre irregularitats per desconeixement és molt elevat i les repercussions i efectes de coses mal fetes sense mala fe, només per desconeixement, poden ser molt perjudicials. Els costos que pugui comportar tenir una estructura enfocada al coneixement normatiu i al seu compliment, així com a la prevenció de riscos de tot tipus, es demostra que queden sobradament compensats amb els costos que s'estalvien en procediments administratius o judicials i en sancions o condemnes.

A més, actualment, tota aquella empresa que es s'apreciï i que vulgui treballar d'una forma modèlica, amb gran qualitat i perseguint l'excel·lència, no només ha de ser sensible al compliment normatiu sinó que ha de fer públic i utilitzar com a eina de imatge i marketing que té implementats tots els sistemes i protocols necessaris i convenients pel compliment normatiu; per exemple en matèries com la prevenció de riscos penals, la protecció de dades personals, la prevenció del blanqueig de capitals, la prohibició de l'assetjament sexual a l'empresa, els riscos laborals etc.

Els serveis que es poden trobar dins Bellvehí Compliance són:

- Compliance Penal
- Compliance de Responsabilitat d'Administradors i Directius.
- Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Compliance/auditoria de compliment de la Llei de Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.
- Compliance/auditoria de compliment normatiu en l'exportació i importació.
- Prevenció de blanqueig de capitals.
- Compliment normatiu sectorial.
- Compliment normatiu de producte.