Bellvehí Internacional

Bellvehí Advocats està molt enfocat al comerç internacional i per això els seus professionals estan especialitzats en la normativa (legal i fiscal) relacionada amb el Dret Comunitari (de la Unió Europea i de la Comunitat Econòmica Europea) i amb el Dret mercantil internacional, així com en els tractats internacionals, bilaterals i multilaterals.

Bellvehí Advocats és un Despatx especialitzat en l'empresa exportadora catalana o empresa amb vocació d'exportar i això fa que sobre les experiències i circumstàncies dels seus clients, hagi adquirit un coneixement i una expertesa en l'assessorament a l'exportació, en molts sectors diferents i en molts països diferents, que li permet aportar molt de valor afegit i convertir-se no només en un assessor, sinó també en consultor i conseller estratègic important.

Al mateix temps, Bellvehí Advocats també està especialitzat i té molta experiència en assessorar empreses catalanes i espanyoles que són distribuïdores o agents d'empreses estrangeres, especialment d'empreses europees i del sud-est asiàtic. L'expertesa adquirida a base de casos reals dels clients, fa que Bellvehí Advocats també sigui un Despatx idoni per assessorar i donar valor afegit a les empreses importadores i distribuïdores.

Bellvehí Advocats també ha assessorat a força empreses estrangeres, sobretot europees i del sud-est asiàtic, en l'inici i manteniment de relacions comercials amb empreses catalanes i espanyoles i en la constitució d'establiments permanents o empreses, o en la compra d'empreses locals o bé en la formalització de Joint Ventures. També fa temps que tenim experiència en l'assessorament a empreses i persones de les antigues repúbliques soviètiques en l'adquisició de propietats immobiliàries en zones turístiques, així com de negocis turístics.

Bellvehí Advocats compta amb despatxos a Girona i Barcelona, a més de Madrid, amb una vinculació de col·laboració molt estreta amb despatxos i professionals del sud de França, el que li permet tenir una situació privilegiada per conèixer bé i assessorar els negocis i les activitats de la franja del corredor del mediterrani, que uneix els ports de València, Tarragona, Barcelona i Palamós amb França i Europa, per carretera i ferrocarril, desenvolupant al seu voltant la zona industrial més important d'Espanya i una de les Euroregions europees amb més projecció de futur.

Bellvehí Advocats té molts clients a la zona del Alt Empordà (Figueres) i a La Jonquera, el que li permet conèixer de primera mà la relació creixent entre Catalunya i el sud de França, com per exemple els projectes de les estacions intermodals de Vilamalla (Figueres) i Perpinyà, que es convertiran en uns centres logístics de primer ordre europeu.

Per tot això, Bellvehí Advocats fa temps que s'adona que és necessari un assessorament integral al client exportador. Bellvehí Advocats està acostumat a treballar amb la col·laboració d'altres professionals externs, com agents de duanes, transitaris, agents de patents i marques, consultors estratègics, consultors de marketing, assessors logístics, etc., el que dóna un gran valor afegit al client.

Amb aquesta experiència, Bellvehí Advocats ha configurat una xarxa de contactes i col·laboracions que permet en cada cas, organitzar equips multidisciplinars al servei del client exportador, que li permeten tenir en Bellvehí Advocats un únic interlocutor que li pot oferir un servei integral en totes les àrees professionals que requereixi el seu cas.

Per tant, Bellvehí Internacional no és només un Despatx d'advocats especialitzat en comerç internacional, sinó que es converteix en una consultoria d'internacionalització i exportació, que ofereix serveis integrals i formació als seus clients.

Volem el millor pels nostres clients i creiem que Bellvehí Internacional, ara per ara, és el millor que podem oferir-los.

Els serveis que es poden trobar dins Bellvehí Internacional són: 

-   Tots els serveis inclosos a les Àrees Generals del Despatx.

-   Comerç Internacional 

- Contractació comercial internacional

Gran part del comerç internacional es basa en contractes comercials, que en   una gran majoria són de compravenda, però també de distribució, agència i franquícia, així com d'altres modalitats menys comunes però també utilitzades,com el de plataforma logística, el de intermediació amb grans superfícies, el de producció de marca blanca o altres contractes atípics fets a mida de les necessitats dels clients.

És habitual que existeixin moltes operacions comercials internacionals que es realitzin sense contracte i és aconsellable que existeixi en la majoria de casos un contracte que reguli la relació entre les parts, en el que quedin clares clàusules contractuals importants com l'incoterm utilitzat, la jurisdicció competent, la legislació aplicable i d'altres. 

Bellvehí Advocats té experiència en la realització de tots aquests tipus de contractes i els seus professionals estan al dia de la legislació europea i internacional i dels usos del comerç internacional.

- Inversions estrangeres i a l'estranger

Bellvehí Advocats assessora als seus clients sobre inversions a l'estranger i també sobre inversions estrangeres a Espanya. Aquest assessorament inclou la part mercantil, la part fiscal i la part financera o de moviment de capitals, en funció d'on es faci o d'on provingui la inversió i d'on provinguin els fons.  

Bellvehí Advocats assessora sobre la implantació d'un establiment permanent a l'estranger, com la constitució o compra d'una societat o la formalització d'una Joint Venture.

- Fiscalitat Internacional

Bellvehí Advocats compta amb un departament fiscal i tributari de primer nivell, altament especialitzat amb la fiscalitat internacional.

Les relacions internacionals requereixen un assessorament fiscal especialitzat, sobretot pel que fa a l'IVA, però també pel que fa als preus de transferència en els grups de societats, o el repartiment de dividends a matrius estrangeres o l'impacte d'aquests dividends en socis persona física, o també l'impacte fiscal personal per les retribucions a directius, etc

Bellvehí Advocats té contactes amb despatxos experts en fiscalitat de molts països del món, amb els que col·labora per conèixer la fiscalitat d'altres legislacions i poder donar el millor assessorament al client. Bellvehí Advocats compta amb el suport de xarxes internacionals d'assessors fiscals.

- Transport internacional

El comerç Internacional es basa en el transport. Dins el comerç internacional és bàsic el transport utilitzat i en funció d'aquest s'aplica una normativa o una altra, uns tractats internacionals o uns altres i uns incoterms o uns altres.

Bellvehí Advocats està especialitzat en el comerç a través de qualsevol tipus de transport (multimodal, marítim, aeri, per carretera o ferroviari).

El transport de mercaderies requereix la formalització de contractes, tràmits i documents, que demanden l'assessorament d'experts. Així mateix, és habitual que en el transport internacional de mercaderies existeixin incidents o sinistres, per robatori, per danys a la càrrega o per accidents, que generen reclamacions i plets internacionals.

En el transport internacional de mercaderies també és molt important l'assegurament de la mercaderia i és una matèria que també requereix una expertesa que molts cops el client no té.

Des de Bellvehí Advocats ajudem als nostres clients a realitzar correctament els seus tràmits i a formalitzar correctament els seu documents en el comerç internacional i els ajudem a formar al seu personal.

- Mitjans de pagament i garanties internacionals

En la contractació internacional té molta importància la qüestió del mitjà de pagament que s'escull i les garanties que s'estableixen per assegurar el cobrament.

Bellvehí Advocats és especialista en assessorar i formar als clients sobre mitjans de pagament (transferències swift, lletres de crèdit, crèdits documentaris, confirming, forfaiting, etc).

- Assegurances del comerç internacional

 En el comerç internacional i el transport internacional de mercaderies és molt important  el correcte assegurament de la càrrega, essent una qüestió complexa, que requereix assessorament. 

Bellvehí Advocats assessora als seus clients sobre l'assegurament de les mercaderies que venen o compren, per evitar problemes futurs.

- Innovació i tecnologia

- Comerç electrònic

Una modalitat del comerç internacional és el comerç electrònic, atès que actualment per la via del comerç electrònic les persones i les empreses compren béns a altres països. No obstant, la tècnica encara no permet que tots aquells béns es transportin electrònicament i fa falta igualment una distribució, un transport, una assegurança etc, com en el comerç tradicional.

Bellvehí Advocats al ser especialista en comerç internacional i en innovació i tecnologia, és un despatx idoni per les empreses que comercialitzen o volen comercialitzar a través del comerç electrònic, comptant amb molts clients que ja ho fan, tan en el sector tèxtil, com del moble, com turístic, etc, i comptant amb   gran experiència en aquesta matèria.

- Recuperacions de crèdit

Malauradament, des de l'any 2007, degut a la crisi que afecta Europa, Bellvehí Advocats s'ha especialitzat molt en la reclamació internacional del crèdits. Aquestes reclamacions han estat tan a empreses estrangeres que deuen diners a empreses espanyoles, com a empreses espanyoles que deuen diners  a empreses estrangeres.

Bellvehí Advocats intenta sempre en primer lloc una reclamació extrajudicial i una solució amistosa del conflicte, però quan no hi ha més remei, realitza reclamacions judicials a través d'una xarxa de contactes que té amb advocats d'altres països.

- Reclamacions judicials i arbitratges internacionals

Bellvehí Advocats té molta pràctica en els litigis internacionals i en la solució de conflictes a nivell internacional.

Aquests conflictes internacionals són molts cops per reclamacions de deutes, però també, per infracció de patents o de drets d'autor, o per competència deslleial, o per indemnitzacions de danys i perjudicis, o per acabament de contractes d'agència o de distribució, etc. Els casos poden ser molt diversos i  és important comptar amb uns assessors especialitzats en aquest tipus de conflictes.

Bellvehí Advocats compta amb una xarxa de contactes internacionals, que li permet afrontar aquests casos amb la màxima rapidesa i garanties.

- Consultoria estratègica i de marketing

Exportar no és senzill i, per fer-ho bé, requereix una planificació estratègica i  conèixer bé els recursos que fan falta i els recursos amb els que es compta, així com molts cops requereix també una planificació comercial i de marketing.

A Bellvehí Advocats comptem amb la col·laboració de professionals i empreses externes que donen suport als nostres clients en les qüestions estratègiques i de marketing.

- Logística i duanes

Cada cop més, la logística ha adquirit un protagonisme clar en el comerç  internacional. Els costos i riscos depenen molt de la logística i les empreses actualment no es poden permetre suportar més costos dels necessaris, ni més riscos dels inevitables, raó per la qual convé un funcionament logístic òptim.

Al mateix temps, per l'exportació o importació a determinats països, fora de la Unió Europea,és important poder comptar amb l'assessorament i acompanyament d'un bon agent de duanes, que pugui resoldre problemes i dubtes, que pugui intercedir pel client i que també informi de novetats o canvis en el sector o en els productes del client.

Bellvehí Advocats compta amb la col·laboració d'agents de duanes i de transitaris i experts en logística, que permet donar un servei molt més complet i integral als seus clients.