Bellvehí Empresa Familiar

Bellvehí Empresa Familiar és un servei específic per les empreses no cotitzades, principalment familiars, que és sobre les que Bellvehí Advocats té més experiència i a les que més valor afegit pot donar.

bellvehi pictos 02-01A més de tots els serveis generals a l'empresa que pot donar un despatx d'advocats, Bellvehí Empresa Familiar s'especialitza en serveis que surten del que és habitual i que requereixen d'una gran qualitat i expertesa perquè són estratègics pels socis o accionistes i molts cops per la mateixa família.

Així qüestions com els protocols familiars, el relleu generacional, els pactes entre accionistes, les mediacions entre socis o accionistes, l'assessorament al Consell d'administració o al Consell familiar etc; no les pot fer tothom i requereixen ésser mereixedors de la confiança del nostre client.

A més Bellvehí Empresa Familiar també es centra en l'empresari i en les seves necessitats personals i, quan aquest ho necessita, li pot oferir solucions de "family office" per la millor gestió del seu patrimoni des d'un punt de vista fiscal i financer, però també personal i familiar i per la millor estratègia successòria, assessorant en la realització de testaments i de reestructuracions patrimonials familiars i empresarials.

Els serveis que es poden trobar dins Bellvehí Empresa Familiar són: 

-   Tots els serveis inclosos a les Àrees Generals del Despatx. 

- Protocols familiars

La majoria d'empreses catalanes són empreses familiars, el que és molt positiu en molts casos i per moltes raons, però al mateix temps, el vincle familiar pot portar greus problemes sinó està ben planificat i regulat.
 
El Protocol familiar és una eina molt necessària i que convé desenvolupar en època de "pau" social, per poder-lo treballar bé i amb tranquil·litat i poder fixar una estratègia familiar relacionada amb l'empresa que reguli qüestions tan importants com poden ser el relleu generacional, la gestió i administració de l'empresa, els quòrums de votació de determinades qüestions, la incorporació o no de cònjuges a l'empresa, o de fills, el repartiment de dividends, la remuneració als membres de la família, el pla de carrera  etc.

A Bellvehí Empresa Familiar fem molts protocols familiars i en cadascun aprenem alguna cosa nova que ens permet aplicar a la solució d'altres situacions d'altres clients i així hem anat acumulant una experiència que ens fa molt àgils i resolutius i que podem donar solució on altres no la troben. 

- Relleu generacional

El relleu generacional dins les empreses familiars és una qüestió cabdal que convé planificar i executar correctament, amb o sense protocol familiar. A Bellvehí Empresa Familiar, a més de ser especialistes en dret mercantil i fiscal, també ho som en testaments i herències, el que ens permet fer un assessorament de relleu generacional no només centrat en l'empresa sinó també en el patrimoni familiar. 

- Assessorament al Consell d'Administració o al Consell Familiar

És molt recomanable que els Consells d'Administració i els Consells de Família comptin amb assessors externs, amb experiència, que puguin aportar una visió diferent i que la sàpiguen expressar, donant valor afegit.

Valors com la honestedat, la professionalitat i la serietat fan que els nostres clients confiïn en nosaltres per assistir a les reunions més personals i confidencials i per demanar el nostre consell en aquelles qüestions on d'altres no els saben donar solucions. Els nostres assessoraments molts cops es basen més en el sentit comú, la prudència i l'experiència de molts casos viscuts, que no pas en el Dret positiu, que per descomptat dominem, i això fa que el nostre assessorament sigui valorat pels nostres clients.

- Solució de conflictes familiars dins l'empresa

És lògic i freqüent que en les empreses familiars hi hagi conflictes entre membres d'una mateixa família, que afecten negativament a la família i a  l'empresa i que requereixen una actuació adient.    

La nostra experiència en la mediació en conflictes familiars i en la recerca de solucions adients, fa que en la majoria dels casos allò que semblava a tothom que no es podria resoldre o que no tenia solució, s'acabi solucionant. 
 
Les eines i instruments que possibiliten solucionar un conflicte familiar complex que afecta una empresa familiar són molts, no obstant, s'han de conèixer bé i saber utilitzar correctament. A Bellvehí Empresa Familiar, sabem solucionar conflictes i ens enorgulleix poder-ho fer. 

- Pactes entre accionistes

El pacte entre accionistes o socis és un instrument de gran valor pràctic que no es fa servir tot el que convindria. Al iniciar un projecte empresarial entre varis socis o accionistes, familiars o no, molts cops convé signar un pacte entre accionistes. 

Quan existeixen conflictes entre accionistes, convé negociar i signar un pacte entre ells. Quan entra un nou soci o accionista a l'empresa, molts cops convé signar un pacte amb ell. 

A Bellvehí Empresa Familiar coneixem bé la utilitat que ens pot donar un pacte entre accionistes i sabem el potencial que tenen aquests documents per molts tipus diferents de situacions. 

- Fidelització de socis, administradors i directius

La necessitat de fidelització no només es dóna amb els empleats i molts cops es dóna també amb socis, administradors i directius. Eines com els plans de carrera, els protocols familiars, els pactes entre socis o accionistes, les stock options etc, ens permeten abordar d'una forma especialitzada i diferent aquesta qüestió. 

- Stock options i altres sistemes retributius especials

Les stock options o altres sistemes retributius especials, poden ser molt útils en segons quines circumstàncies, però requereixen d'especialistes que les dominin molt bé i que sàpiguen assessorar sobre la part mercantil, fiscal i laboral i també sobre la part estratègica d'aquestes solucions. 

- Assessorament sobre responsabilitats i riscos. Prevenció

 Una de les qüestions més importants dins una empresa és la dels riscos i responsabilitats dels seus socis, administradors i directius. 

A Bellvehí Empresa Familiar apostem per la prevenció de riscos i de responsabilitats i proposem sempre un bon assessorament per tal que els socis, administradors i directius puguin saber el que han de fer per evitar haver de respondre amb el seu patrimoni personal dels riscos, deutes i responsabilitats de l'empresa.

En els supòsits en que es demanen responsabilitats als socis, administradors o directius, sabem com defensar-los bé i com evitar una condemna en aquells casos en que hi ha alguna possibilitat d'aconseguir-ho. 

- Constitució i gestió de l'oficina de la família o "family office"

Bellvehí Empresa Familiar, en els casos en que pot tenir sentit, presta el servei d'oficina de la família o "family office", que consisteix en un servei integral d'assessorament i de gestió de tot el que fa referència a un empresari o a una família empresària, tan pel que respecte a l'empresa, com a la seva situació  personal i familiar. 

- Assessorament en la gestió del patrimoni familiar

Bellvehí Empresa Familiar assessora en la gestió del patrimoni familiar, tan si és immobiliari, com financer, com empresarial. Aquest assessorament és integral i inclou la part civil, fiscal, mercantil, urbanística o de qualsevol altre ordre jurídic o econòmic. 

- Reestructuració del patrimoni familiar

Poden haver-hi molts motius pels que pugui convenir reestructurar el patrimoni d'una família, bé sigui per qüestions hereditàries, bé per qüestions matrimonials, bé per qüestions financeres o per qüestions fiscals, etc.

A Bellvehí Empresa Familiar comptem amb l'especialitat i experiència idònies per poder donar un servei integral en la reestructuració del patrimoni familiar. 

- Testaments i herències

La planificació del testament de les persones, així com les qüestions hereditàries, són molt importants en una família, tant des del punt de vista personal com patrimonial, raó per la qual cal donar-hi molta importància i prestar-hi atenció quan és el moment. 

- Planificació fiscal familiar

La planificació fiscal familiar és molt important i convé prestar-hi atenció i dedicació. Aquesta planificació tan pot ser per qüestions hereditàries, com patrimonials, com empresarials, con financeres, etc.  

A Bellvehí Empresa Familiar tenim comprovat que no hi ha res més barat que els honoraris d'una bona planificació fiscal, perquè et fa estalviar molts diners en el futur. 

- Constitució i gestió de fundacions privades familiars o d'empresa

  • Assessorament civil a Fundacions privades catalanes i espanyoles
  • Assessorament a Associacions, estiguin o no declarades d'utilitat pública
  • Assessorament fiscal a Fundacions i Associacions
  • Assessorament laboral a Fundacions i Associacions
  • Intermediació amb la Generalitat de Catalunya (Protectorat i Registre de Fundacions i Associacions)
  • Assessorament a Fundacions públiques
  • Assessorament sobre finançament de les activitats de la Fundació i "fundraising"
  • Assessorament sobre la realització d'activitats econòmiques i participació en empreses mercantils per part de Fundacions i Associacions
  • Fusió i Escissió de Fundacions i Associacions